EPB - Energieprestatie van gebouwen

EPB Vlaams Gewest

Wanneer is EPB-verslaggeving vereist?

Elk nieuwbouwproject of elke vergunnings- of meldingsplichtige verbouwing waarbij de tussenkomst van een architect vereist is, moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw en de aard van de werkzaamheden moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Uitgebreide informatie vind je op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia.

Hoe ziet het EPB-traject in het Vlaams Gewest eruit?

Het officiële EPB-traject bestaat in het Vlaams gewest uit:

 • De opmaak van de startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start van de werken. Hiervoor dient de volledige doorberekening te gebeuren en moet ook het ventilatievoorontwerp opgemaakt zijn indien van toepassing.
 • De opmaak van de EPB-aangifte op basis van de reële situatie.
  • Bij nieuwbouw: de aangifte dient te gebeuren uiterlijk 12 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 12 maanden na de beëindiging van de werken. Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning ingediend zijn.
  • Bij verbouwingen: aangifte moet uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de vergunning of het neerleggen van de melding ingediend zijn.

Residentiële gebouwen: bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties wordt bij deze aangifte ook een energieprestatiecertificaat afgeleverd. Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.

Aan welke eisen moet je woning voldoen?

Onze handige tool helpt je om te bepalen onder welke EPB-eisen de nieuwbouw of verbouwing van je woning valt. Deze tool is geschikt voor residentiële projecten met bouwaanvraag vanaf 01/01/2015.

EPB Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer is een EPB vereist?

In Brussel ging de EPB-regelgeving in 2008 van kracht.

Er is een verschil tussen EPB-verslaggeving voor het Vlaams Gewest en de EPB-missie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zowel wat betreft regelgeving als eisen. Meer info vind je op https://leefmilieu.brussels.

Hoe ziet het EPB-traject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eruit?

Het officiële traject van de EPB-missie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt als volgt:

 • Bij de bouwaanvraag: de opmaak van het EPB-voorstel om aan de aanvraag toe te voegen. Bij nieuwe eenheden moet ook een haalbaarheidsstudie alternatieve technieken worden toegevoegd. De gebouwschil dient hiervoor volledig te worden doorgerekend.
  • Voor nieuwe of met nieuw gelijkgestelde eenheden en voor zwaar gerenoveerde eenheden is de aanstelling van een EPB-adviseur verplicht.
  • Voor eenvoudig gerenoveerde eenheden mag de EPB-missie door de architect worden uitgevoerd. De architect kan uit praktische overwegingen beslissen om dit toch aan een EPB-adviseur toe te vertrouwen.
 • Vóór de start van de werken: de opmaak van het document 'kennisgeving start van de werkzaamheden'. Hiervoor dient de EPB-studie verder uitgediept te worden en moeten ook de technieken worden ingegeven.
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de EPB-adviseur in geval van nieuwe eenheden en zwaar gerenoveerde eenheden vaststellen of de eisen gerespecteerd worden.
 • Na de werkzaamheden: EPB-aangifte op basis van de werkelijke situatie. Deze moet gebeuren binnen de 6 maanden na de ingebruikname of voorlopige oplevering.

Waarom kiezen voor 2B-Safe?

2B-Safe adviseert en begeleidt

Het louter voldoen aan de EPB-eisen is voor veel bouwheren (en bij uitbreiding architecten en bouwpromotoren) al lang geen doel op zich meer. We merken een groeiend bewustzijn op vlak van de energieprestatie van gebouwen. Het milieuaspect speelt een rol, maar evengoed kan het economisch aspect doorwegen, of een combinatie van beide. Een goed geïsoleerd gebouw met performante technische installaties kost misschien in eerste instantie meer, maar het betaalt zichzelf op termijn terug. Vaak wordt 2B-Safe al in de ontwerpfase betrokken om de energieprestatie van een gebouw af te toetsen en waar nodig bij te sturen.

Een ervaren team van EPB-calculators

2B-Safe beschikt over een ervaren team van EPB-verslaggevers (Vlaams Gewest) en EPB-adviseurs (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), hierna gemakkelijkheidshalve EPB-calculators genoemd. Zij staan de klant bij in het maken van keuzes op vlak van gebouwschil en op vlak van technische installaties.

De EPB-voorcalculatie moet zoveel mogelijk een dynamisch gegeven zijn, waarbij de klant een tool aangereikt krijgt om beslissingen te nemen. Het EPB-rapport dient als leidraad voor de bespreking van de resultaten. Tijdens de bespreking geeft de EPB-verslaggever inzicht in het effect van bepaalde maatregelen. Simulaties worden gemaakt, waarbij in detail gekeken wordt naar de diverse specifieke aspecten van het gebouw in kwestie. Oriëntatie, beschaduwing, gebouwvorm, veel of weinig glas, enz. spelen immers een rol in het verkregen resultaat.

De juiste beslissing op basis van detailwaarden

Op basis van de berekening en de simulaties kan de bouwheer bepaalde beslissingen nemen. Onze EPB-calculators werken met detailwaarden en niet met de minder goede forfaitaire standaardwaarden in de EPB-software. Deze aanpak kan in veel gevallen het verschil maken tussen wel of geen subsidies. Bovendien kunnen hierdoor vaak extra kosten om toch het beoogde resultaat te halen vermeden worden, zoals bijkomende PV-panelen of drievoudige beglazing.

Kortom, 2B-Safe verzorgt de EPB-verslaggeving of -missie op maat van de klant en staat ook tijdens het verloop van het bouwproces ter beschikking voor EPB-gerelateerde vragen over het project.

Kunnen wij u helpen?