Sloopopvolgingsplan en Tracimat

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is een oplijsting van alle afvalstoffen die kunnen worden verwacht bij geplande sloopwerken.
Het sloopopvolgingsplan geeft ook informatie over de ingeschatte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen en bevat ook altijd een asbestinventaris.

Het plan omvat:

  • Identificatie van de bouwplaats.
  • Lijst met afvalstoffen die zullen vrij komen inclusief benaming en bijhorende code cfr. Vlarema (EURAL-Code).
  • De vermoedelijke hoeveelheid uitgedruk in m³ en ton.
  • De locatie en verschijningsvorm van de afvalstoffen.
  • De asbestinventaris

Wat is het verschil tussen een sloopopvolgingsplan en een asbestinventaris?

In tegenstelling tot de asbestinventaris, die opgemaakt wordt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van de (federale) welzijnswetgeving, valt het sloopopvolgingsplan onder de (gewestelijke) afvalregelgeving. Asbesttoepassingen vormen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval, en de asbestinventaris is één van de verplichte bijlagen van het sloopopvolgingsplan.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht in Vlaanderen bij volgende vergunningsplichte werkzaamheden waarvan de vergunning is aangevraagd na 05 juni 2018:

  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³;
  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³ . Een uitzondering hierop zijn de eengezinswoningen: hiervoor is geen sloopopvolgingsplan vereist
  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris en moet deel uitmaken van de vergunningsaanvraag.
Een sloopinventaris ingediend bij aanvragen voor 05 juni 2018 blijft geldig en dient niet te worden aangevuld met gegevens vereist in een sloopopvolgingsplan.

Wat is Tracimat?

Vlarema verplicht enkel een sloopopvolgingsplan maar er kan ook vrijblijvend gekozen worden voor een vrijwillige sloopopvolging door een sloopbeheersorganisatie (Tracimat).

Het geeft de bouwheer garanties dat de sloop selectief is gebeurd en de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest correct zijn afgevoerd. Aan de puinbreker geeft het meer zekerheid over de kwaliteit van het puin. Hierdoor zal het puin na bewerking tot gerecycleerde granulaten voldoen aan de milieu hygiënische vereisten van het Vlarema. De gebruikers van gerecycleerde granulaten hebben zo kwaliteitsvolle zuivere gerecycleerde granulaten die zij in een breed scala van toepassingen kunnen gebruiken.

Bijkomende voordeel van Tracimat:

Bij hoogmilieurisico-profiel (HMRP) is de herkomst van het puin niet gekend of ontbreken garanties over de kwaliteit van het puin. Daarom moet puinbreker meer controles uitvoeren om te garanderen dat de gerecycleerde granulaten uit het puin zullen voldoen aan Vlarema en het EHR (eenheidreglement voor gerecycleerde granulaten). Bij puin met laagmilieurisico-profiel (LMRP) zijn die garanties er wel en moet de breker minder controleren.

Vanaf 24 augustus 2018 wordt alle puin als hoogmllieurisico-profiel ingedeeld, tenzij kan worden aangetoond dat het LMRP is. Sloopopvolging door Tracimat is een van de manieren om aan te tonen dat het puin een LMRP heeft.

Is het sloopopvolgingsplan ook verplicht in Brussel en Wallonië

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest bestaat momenteel nog geen verplichting tot de opmaak van een sloopopvolgingsplan. Maar ook hier wordt het selectief slopen aangemoedigd via de afvalwetgeving en door andere beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de publicatie door het Brussels Gewest van een gids voor selectieve sloop.

Verwacht wordt dat de Waalse en Brusselse overheid in de nabije toekomst het sloopopvolgingsplan (of een vergelijkbaar instrument) zullen invoeren.

Kunnen wij u helpen?